Návštěvní řád

UPOZORŇUJEME, ŽE OD 1. DUBNA 2020 PLATÍ TENTO NOVÝ NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ZÁMKU FRYŠTÁT V KARVINÉ

 

Článek I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Zámek Fryštát v Karviné je kulturní památka ve vlastnictví statutárního města Karviné. Tvorbu expozic, péči o sbírkové předměty, programovou nabídku zámku a návštěvnický provoz zajištuje oddělení školství, kultury a sportu Odboru školství a rozvoje Magistrátu města Karviné (dále jen provozovatel).

 

Článek II

NÁVŠTĚVNÍ DOBA

 

1. Zámek Fryštát v Karviné sestává z návštěvnických tras, které jsou veřejnosti přístupné takto:

 • a) I. a II. trasa jsou pro veřejnost otevřeny od 1. dubna do 31. října (hlavní sezona), úterý až neděle, od 10:00 do 17:00 hodin. I. trasa je zavřena každou první sobotu v měsíci do 15:00 hodin (konání svatebních obřadů).
 • b) I. a II. trasa je otevřena mimo hlavní sezonu od 1. listopadu do 31. března každou sobotu a neděli v 11:00 a 13:00 hodin, mimo období vánočních svátků a Nového roku.
 • c) III. trasa je provozována celoročně, úterý až neděle, od 10:00 do 17:00 hodin. III. trasa je zavřena v období vánočních svátků a Nového roku.
 • d) IV. trasa speciální – prohlídky budou provozovány dle harmonogramu aktualizovaného vždy na každý kalendářní rok a zveřejněného na webových stránkách zámku.
 • e) V. trasa výstavní – je provozována celoročně, úterý až neděle, od 10:00 do 17:00 hodin. V. trasa je zavřena v období vánočních svátků a Nového roku.
 • f) Při zvláštních příležitostech nebo v rámci významných dnů si provozovatel vyhrazuje provozní změnu, která spočívá ve vytvoření doplňkových akcí. Tyto akce budou provozovány dle harmonogramu aktualizovaného vždy na každý kalendářní rok a zveřejněného na webových stránkách zámku.

2. Prohlídky návštěvnických tras probíhají následovně:

 • I. trasa – hlavní budova zámku – Expozice šlechtického bydlení 16.-20. století. Zahajování prohlídek probíhá v půlhodinových intervalech. Prohlídka je s výkladem a trvá cca 55 minut. Poslední prohlídka začíná 60 minut před ukončením provozu, tj. v 16:00 hodin.
 • II. trasa – vedlejší budova Lottyhaus – Expozice šlechtického a měšťanského bydlení 19. století. Zahajování prohlídek probíhá v půlhodinových intervalech. Prohlídka je s výkladem a trvá cca 55 minut. Poslední prohlídka začíná 60 minut před ukončením provozu, tj. v 16:00 hodin.
 • III. trasa – vedlejší budova Lottyhaus, Národní galerie Praha – Expozice českého umění 19. století.Zahajování prohlídek probíhá v půlhodinových intervalech, doba jedné návštěvy je stanovená na max. 60 minut. Prohlídka je bez výkladu. Poslední prohlídka začíná 60 minut před ukončením provozu, tj. v 16:00 hodin.
 • IV. Speciální prohlídková trasa. Zahajování prohlídek probíhá dle stanoveného harmonogramu. Prohlídka je s výkladem a trvá cca 55 minut. Přibližně polovina trasy je vedena objektem zámku a další část prohlídky probíhá v objektu farního kostela Povýšení sv. Kříže s výkladem vedeným správou kostela.
 • V. Výstavní trasa – Výstavní síň v hlavní budově zámku. Jedna stálá a další tematické výstavy se konají v prostorách výstavní síně zámku, které se nacházejí v přízemí, vpravo od hlavního vstupu do zámku. Nachází se zde čtyři výstavní prostory a sklepení, kde se rovněž pořádají speciální výstavy. Prohlídka je bez výkladu. Prohlídky probíhají průběžně od 10:00 do 17:00 hodin. Poslední prohlídka začíná 60 minut před ukončením provozu, tj. v 16:00 hodin.
 • Doplňkové akce jsou akce konané nad rámec stanovených výše uvedených prohlídkových tras ať už ve stejných okruzích, nebo v jiných prostorách (sklep, půda, nádvoří, park), v rámci kterých jsou prohlídky doplněny o speciální programy (např. divadlo, tance, kočár apod.)

3. Reprezentační sál zámku včetně přístupových prostor (schodiště, předsálí) jsou každou první sobotu v měsíci využity ke konání svatebních obřadů. Mimo stanovené termíny prohlídek a svateb mohou být využity i k jiným účelům (např. slavnostní přijetí oficiálních hostů statutárního města, konání komorních koncertů, přednášky aj.) po předchozím projednání s provozovatelem. Žádost musí být provozovateli podaná alespoň 15 dnů před žádaným užíváním.

 

4. Využití Reprezentačního sálu a přístupových prostor cizími subjekty k zvláštním účelům bude řešeno nájemním vztahem, příp. výpůjčkou, s Odborem majetkovým, oddělením majetkoprávním. Toto využití musí být schváleno vedením města. Žádost se podává u uvedeného odboru. Další služby, které jsou s pronájmem výše uvedených prostor zámku spojeny, jsou uvedeny i s ceníkem v příloze č. 1 Návštěvního řádu Zámku Fryštát v Karviné.

 

5. Ostatní provozy v  objektu zámku (např. restaurace) nejsou předmětem tohoto návštěvního řádu.

 

 

Článek III

VSTUPNÉ

 

 1. Vstupné je stanoveno takto:

I. trasa – hlavní budova zámku

Plné vstupné                                                                        100,- Kč/osoba

Snížené vstupné (senioři od 65 let věku)                          70,- Kč/osoba

Snížené vstupné                                                                    50,- Kč/osoba

(děti 6-15 let, studenti do 26 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P)

Rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti do 15 let)      200,- Kč

Děti do 6 let                                                                         zdarma

Cizojazyčný výklad (AJ)                                                       100 % ke vstupnému

Použití audioprůvodce (AJ, PJ, RJ, NJ)                                20,- Kč/osoba

Zapůjčení cizojazyčného průvodcovského

textu (AJ, PJ, RJ, NJ)                                                               20,- Kč/ks

 

II. trasa – vedlejší budova Lottyhaus

Plné vstupné                                                                      100,- Kč/osoba

Snížené vstupné (senioři od 65 let věku)                        70,- Kč/osoba

Snížené vstupné                                                                 50,- Kč/osoba

(děti 6-15 let, studenti, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P)

Rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti do 15 let)     200,- Kč

Děti do 6 let                                                                        zdarma

Zapůjčení cizojazyčného průvodcovského

textu (AJ, PJ, RJ, NJ)                                                              20,- Kč/ks

 

III. trasa – vedlejší budova Lottyhaus, Národní galerie Praha

Plné vstupné                                                                       40,- Kč/osoba

Snížené vstupné (senioři od 65 let věku)                       25,- Kč/osoba

Snížené vstupné                                                                20,- Kč/osoba

(děti 6-15 let, studenti, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P)

Rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti do 15 let)     80,- Kč

(2 dospělí a děti do 15 let)

Děti do 6 let                                                                       zdarma

 

IV. Speciální trasa

Plné vstupné                                                                    100,- Kč/osoba

Snížené vstupné (senioři od 65 let věku)                      70,- Kč/osoba

Snížené vstupné                                                                50,- Kč/osoba

(děti 6-15 let, studenti, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P)

Rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti do 15 let)   200,- Kč

Děti do 6 let                                                                      zdarma

 

V. Výstavní trasy

Stálé i časově omezené výstavy v prostorách Výstavní síně zámku jsou zdarma. Ve vyhrazených případech mohou být některé výstavy zpoplatněny. O výši ceny vstupného rozhodne Rada města Karviné.

 

I. – III. trasa

Plné vstupné                                                                  200,- Kč/osoba

Snížené vstupné (senioři od 65 let věku)                  140,- Kč/osoba

Snížené vstupné                                                           100,- Kč/osoba

(děti 6-15 let, studenti, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P)

Rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti do 15 let)  400,- Kč

Děti do 6 let                                                                     zdarma

 

Doplňkové akce

V rámci pořádání doplňkových akcí (např. zahájení sezony, letní akce, Dny evropského dědictví apod.) mohou být stanoveny zvláštní ceny za speciálně upravené prohlídky, ať už s přirážkou nebo slevou, a tyto budou zveřejněny k dané akci na webu zámku. O aktuální výši vstupného rozhodne vedoucí Odboru školství a rozvoje.

 

 

2. Návštěvníci mají možnost absolvování uzavřené prohlídky. Pro uzavřenou prohlídku v rámci jednoho návštěvnického okruhu bez ohledu na počet návštěvníků a zároveň za dodržení max. kapacity prohlídky (20 osob) je stanovena cena ve výši 2000,-Kč. Na uzavřenou prohlídku se nevztahují žádné slevy. Netýká se doplňkových akcí.

3. Další slevy na vstupném se poskytují na základě dohodnutých slevových karet (např. Region Card Těšínského Slezska) nebo dárkových poukazů.

4. Vstupné se vybírá v hotovosti v české měně nebo bezhotovostně platební kartou v pokladně budovy zámku. Na objednávku pro větší skupiny i formou faktury.

5. Po zaplacení vstupného nebo předložení dárkového poukazu obdrží návštěvník vstupenku, kterou se prokáže průvodci u vstupu do expozic návštěvnických tras. Návštěvník je povinen si vstupenku ponechat u sebe po celou dobu prohlídky a na požádání se jí prokázat.

6. Vstupenka platí jen pro jednu návštěvu příslušné návštěvnické trasy v uvedeném čase.

7. Zakoupenou vstupenku nelze vrátit.

8. Příplatek ke vstupnému mimo stanovenou otevírací dobu je stanoven ve výši 100 %.

9. Příplatek ke vstupnému mimo hlavní sezonu (listopad-březen) a mimo termíny uvedené v bodu 1b čl. II) návštěvního řádu je stanoven ve výši 200 %.

 

 

Článek IV

PROHLÍDKA KULTURNÍ PAMÁTKY

 1. Návštěvníci zámku jsou povinni řídit se pokyny průvodce/provozovatele zámku.
 2. Prohlídky I., II. a IV. trasy se konají pouze za doprovodu průvodce a jsou s výkladem.
 3. Prohlídka expozice III. a V. trasy zámku je poskytována bez výkladu.
 4. V jedné skupině návštěvníků expozic I., II. a IV. trasy může být maximálně 20 osob.
 5. V jedné skupině návštěvníků expozice III. a V. trasy může být maximálně 30 osob.
 6. Děti do 15 let mají vstup do všech expozic návštěvnických okruhů povolen pouze v doprovodu dospělých. Ve skupinové prohlídce musí být přítomen alespoň jeden dospělý.
 7. Prohlídky návštěvnických tras lze návštěvníkům zajistit mimo otevírací dobu a mimo sezonu pouze po předchozím projednání s provozovatelem.
 8. Prohlídky lze objednat telefonicky nebo písemně. To však neplatí pro doplňkové akce, na které je nutné vstupenku od vyhlášeného termínu rovnou zakoupit. O zvláštních případech rozhodne provozovatel.
 9. Cizojazyčný výklad, dle aktuální nabídky, je nutno objednat alespoň týden předem. Audioprůvodce a cizojazyčné texty jsou k dispozici běžně. V rámci doplňkových akcí není výklad v cizím jazyce zajištěn.
 10. Prohlídky zámku imobilními návštěvníky jsou možné v rámci I., III. a částečně i V. trasy. Prohlídky I. trasy na invalidních vozících je nutné ohlásit minimálně dva dny předem pro zajištění jejich přesunu pomocí schodolezu za asistence personálu zámku. V jedné skupině návštěvníků I. trasy mohou být maximálně 3 invalidní vozíky. III. trasa je bezbariérová, není nutné ohlášení. V. trasa v přízemí zámku je částečně bezbariérová, zcela nepřístupné jsou pro imobilní návštěvníky sklepní prostory této trasy.
 11. Odpovědnost za případné škody způsobené návštěvníky v expozicích všech návštěvnických tras se řídí obecně závaznými předpisy.
 12. Škody způsobené návštěvníky budou vymáhány obvyklými právními prostředky vyplývajícími z obecně závazných předpisů.
 13. Areál zámku je monitorován kamerovým systémem.

 

Článek V

OCHRANA A BEZPEČNOST KULTURNÍCH PAMÁTEK, SBÍREK a NÁVŠTĚVNÍKů

 1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů provozovatele a ostrahy zámku v zájmu jejich bezpečnosti a ochrany sbírek. Při neuposlechnutí budou vykázáni bez náhrady vstupného a jejich povinností je prostory zámku neprodleně opustit. Kromě toho se vystavují nebezpečí postihu v souladu s obecně závaznými předpisy.
 2. Osobám podnapilým je přístup do zámku zakázán.
 3. Vstup do všech prostor zámku není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném a jinak nevhodném oděvu (např. v plavkách, bez obuvi, bez trička apod.).
 4. Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat movité a nemovité kulturní památky, instalované sbírky a areál zámku zvenčí i uvnitř, stejně tak i ostatní předměty a zařízení sloužící k provozu zámku.
 5. Dále je v areálu zámku zakázáno:
 • a) Dotýkat se stěn, psát nebo malovat po zdech, či jinak je poškozovat. Totéž platí i u dřevěného ostění uvnitř zámku nebo pískovcových sloupů soch uvnitř i zvenčí zámku.
 • b) Dotýkat se vystavených sbírkových předmětů.
 • c) Opouštět návštěvnickou trasu a při výkladu se vzdalovat od průvodce a skupiny.
 • d) Rušit hlukem či nevhodným chováním výklad průvodce.
 • e) Jíst a pít v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou apod.
 • f) Kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm a světlem.
 • g) Dotýkat se květinové a rostlinné výzdoby zámku nebo ji poškozovat.
 • h) Vjíždět a používat pohyblivá vozidla – kočárky, jízdní kola, kolečkové brusle apod., s výjimkou invalidních vozíků.
 • i) Parkovat jízdními koly a motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory.
 • j) Vodit s sebou do interiéru zámku zvířata s výjimkou asistenčních nebo vodicích psů.
 • k) Jinak narušovat pořádek a klidný průběh návštěv.
 • l) Fotografovat či pořizovat videozáznamy a audiozáznamy v I. a II. návštěvnické trase zámku  s výjimkou vyhrazených prostor pro konání svatebních obřadů (schodiště, předsálí a reprezentační sál), a to dle pokynů provozovatele.
 • m) Nosit při prohlídkách objemná zavazadla a jiné předměty, jakákoliv zavazadla na zádech a dětské sedačky. Za deštivého počasí jsou návštěvníci povinni odložit pláštěnky a deštníky v šatně zámku. Úschova zavazadel je bezplatná.
 • n) Zapojovat do elektrické sítě vlastní zařízení bez souhlasu provozovatele.

 

Článek VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Záznamy, připomínky, stížnosti, pochvaly apod. mohou návštěvníci uplatnit v Návštěvní knize umístěné v místnosti pokladny hlavní budovy zámku. Kromě toho mají návštěvníci možnost obrátit se ústně, písemně nebo telefonicky na oddělení školství, kultury a sportu Odboru školství a rozvoje.

Adresa: Statutární město Karviná, Odbor školství a rozvoje, oddělení školství, kultury a sportu

              Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

              Tel. 596 318 340 (pokladna)

2. Návštěvní řád schválený Radou města Karviné dne 17.04.2012 se ruší.

3. Tento Návštěvní řád byl schválen na 33. schůzi Rady města Karviné dne 25.03.2020, usnesením č. 1266 a nabývá účinnosti dnem 01.04. 2020. 

 

Ing. Jan Wolf

primátor města Karviné