Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
ZÁMEK FRYŠTÁT

kulturní památka ve vlastnictví statutárního města Karviné

 

Článek I

NÁVŠTĚVNÍ DOBA

1. Zámek Fryštát v Karviné sestává z návštěvnických okruhů, které jsou veřejnosti přístupné takto:

a) I. a ll. okruh jsou pro veřejnost otevřeny od 1. dubna do 31. října (hlavní sezona), úterý­ až neděle, 10:00-17:00 hodin. I. okruh je  zavřen  každou první sobotu v měsíci do 14:30 hodin (konání svatebních obřadů)

b) I. a ll. okruh jsou otevřeny  mimo hlavní sezonu od 1. listopadu do 31. března každou sobotu a neděli v 11:00 a 13:00 hodin, mimo období vánočních svátků. Vždy však jen jeden vybraný okruh.

c) III. okruh je  provozován celoročně, mimo období vánočních svátků

d) při zvláštních  příležitostech  nebo  v rámci  významných  dnů  si  oddělení  marketingu a školství Odboru rozvoje vyhrazuje provozní změnu, která spočívá ve vytvoření speciálních prohlídkových okruhů včetně možnosti propojení prohlídek s interiérem kostela Povýšení sv. Kříže. Speciální prohlídky budou provozovány dle harmonogramu aktualizovaného vždy na každý kalendářní rok a zveřejněného na webových stránkách zámku a města .

e) zavírací den pro všechny okruhy je pondělí, zavřeno je i o vánočních svátcích . I. okruh je dále  zavřen  každou  první sobotu  v  měsíci  do  14:30 hodin z důvodu  konání svatebních obřadů .

 

2. Prohlídky návštěvnických okruhů probíhají následovně:

I. okruh – hlavní budova zámku – Expozice šlechtického bydlení 16.-20. století

Zahajování prohlídek probíhá v půlhodinových intervalech. Prohlídka je s výkladem a trvá cca 55 minut. Poslední prohlídka začíná 60 minut před ukončením provozu, tj. v 16:00 hodin.

 

II.  okruh  –  vedlejší   budova   lottyhaus  –  Expozice  šlechtického   a  měšťanského   bydlení 19. století

Zahajování prohlídek probíhá v půlhodinových intervalech. Prohlídka je s výkladem a trvá cca 55 minut. Poslední prohlídka začíná 60 minut před ukončením provozu, tj. v 16:00 hodin.

 

III.  okruh – vedlejší  budova lottyhaus, Národní galerie Praha – Expozice českého umění 19. století

Zahajování prohlídek probíhá v půlhodinových intervalech. Prohlídka je bez výkladu. Poslední prohlídka začíná 60 minut před ukončením provozu, tj. v 16:00 hodin.

 

Speciální prohlídkové okruhy

Zahajování prohlídek probíhá v hodinových intervalech. Prohlídka je s výkladem a trvá cca 55 minut. V případě prohlídek spojených s kostelem bude přibližně polovina vedena objektem zámku a další část prohlídky bude v objektu farního kostela s výkladem vedeným správou kostela.

 

3. Reprezentační sál zámku je  každou první sobotu v měsíci využit ke konání svatebních obřadů.

Výjimečně může být využit mimo stanovené termíny prohlídek a svateb i k jiným účelům (např. slavnostní přijetí oficiálních hostů statutárního města, konání komorních koncertů aj.) po předchozím projednání s oddělením marketingu a školství Odboru rozvoje a pouze se souhlasem vedení města. Žádost musí být podaná alespoň 15 dnů před žádaným užíváním uvedenému odboru .

4. Využití reprezentačního sálu a vstupních prostor cizími subjekty  k zvláštním  účelům, především komerčního charakteru, bude řešeno nájemním vztahem s Odborem majetkovým, oddělením majetkoprávním. Toto využití musí být rovněž schváleno vedením města . Žádost se podává u uvedeného odboru .

5. Ostatní provozy v objektu zámku (např . restaurace) nejsou předmětem tohoto návštěvního řádu.

 

Článek ll

VSTUPNÉ

1. Vstupné je stanoveno Radou města Karviné takto:

I. okruh – hlavní budova zámku

Plné vstupné 60,- Kč

Snížené vstupné (senioři) 40,- Kč

Snížené vstupné (děti 6-15 let, studenti, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P) 30,- Kč

Rodinné vstupné (2 dospělí a děti do 15 let) 120,- Kč

Děti do 6 let Zdarma

Cizojazyčný výklad 100% ke vstupnému

Zapůjčení cizojazyčného průvodcovského textu 20,- Kč

 

ll. okruh -vedlejší budova Lottyhaus

Plné vstupné                                                                  60,- Kč

Snížené vstupné (senioři)                                                40,- Kč

Snížené vstupné                                                            30,- Kč

(děti 6-15 let, studenti, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P)

Rodinné vstupné                                                            120,- Kč

(2 dospělí a děti do 15 let)

Děti do 6 let zdarma

Cizojazyčný výklad 100% ke vstupnému

Zapůjčení cizojazyčného průvodcovského textu 20,- Kč

 

III. okruh- vedlejší budova Lottyhaus, Národní galerie Praha
Plné vstupné                                                                  40,- Kč

Snížené vstupné (senioři)                                                25,- Kč

Snížené vstupné                                                            20,- Kč

(děti 6-15 let, studenti, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P)

Rodinné vstupné                                                            80,- Kč

(2 dospělí a děti do 15 let)

Děti do 6 let                                                                 zdarma

 

 

Speciální okruh
Plné vstupné                                                                  60,- Kč

Snížené vstupné (senioři)                                                40,- Kč

Snížené vstupné                                                            30,- Kč

(děti 6-151et, studenti, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P)

Rodinné vstupné                                                            120,- Kč

(2 dospělí a děti do 15 let)

Děti do 6 let                                                                 zdarma

Zapůjčení cizojazyčného průvodcovského                    20,- Kč textu

 

 

I. – III. okruh

Plné vstupné                                                                  120,- Kč

Snížené vstupné (senioři)                                                60,- Kč

Snížené vstupné                                                            40,- Kč

(děti 6-151et, studenti, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P)

Rodinné vstupné                                                            240,- Kč

(2 dospělí a děti do 15 let)

Děti do 6 let                                                                 zdarma

 

2. Vstupné se vybírá v hotovosti a v české měně v pokladě – šatně hlavní budovy zámku. Mimo sezonu se za vstup do Národní galerie platí v pokladně budovy Lottyhausu (levá část objektu zámku) .

3. Po zaplacení vstupného obdrží  návštěvník  vstupenku,  kterou se  prokáže  průvodci  u vstupu do expozic návštěvnických okruhů. Návštěvník je povinen si vstupenku ponechat u sebe po celou dobu prohlídky a na požádání se jí prokázat .

4. Vstupenka platí jen pro jednu návštěvu příslušného návštěvnického okruhu.

5. Zakoupenou vstupenku nelze vrátit .

6. Příplatek ke vstupnému mimo stanovenou otevírací dobu je stanoven ve výši 100 %.

7. Příplatek  ke vstupnému  mimo hlavní sezonu  (listopad-březen)  a  mimo termíny  uvedené v bodu lb) návštěvního řádu je stanoven ve výši 200 %.

 

Článek  III

Prohlídka kulturní památky

1. Prohlídky  expozic I.,  ll.  a  speciálního   okruhu  se  konají  pouze  s doprovodem   průvodce a návštěvníci jsou povinni řídit se jeho  pokyny.

2. Prohlídku expozice III. okruhu zámku lze uskutečnit případně i bez doprovodu průvodce.

3. V jedné skupině návštěvníků expozic 1., ll. a speciálního okruhu může být maximálně 20 osob.

4. V jedné skupině návštěvníků expozice 111. okruhu může být maximálně 30 osob.

5. Děti  do  10  let  mají  vstup  do  všech  expozic   návštěvnických  okruhů  povolen  pouze v doprovodu dospělých .

6. Prohlídky  návštěvnických  okruhů  lze  návštěvníkům   zajistit   mimo  otevírací  dobu  a  mimo sezonu po předchozím projednání s oddělením marketingu a školství Odboru rozvoje .

7. Prohlídky lze objednat po předchozí domluvě telefonicky nebo písemně .

8. Cizojazyčný  výklad  lze  objednat  alespoň  2  dny  předem. Cizojazyčné  texty  jsou  k dispozici běžně.

9. Prohlídky I. a ll. návštěvnického okruhu zámku imobilními návštěvníky na invalidních vozících je nutné ohlásit předem pro zajištění jejich přesunu pomocí schodišťové plošiny za asistence personálu zámku . 111. okruh je bezbariérový, není nutné ohlášení. Speciální okruh neposkytuje vhodné podmínky pro pohyb invalidních vozíků. V jedné skupině návštěvníků expozic I. a ll. okruhu mohou být maximálně 3 invalidní vozíky.

10. Odpovědnost  za  případné škody  způsobené  návštěvníky v expozicích všech  návštěvnických okruhů se řídí obecně závaznými předpisy.

11. Škody způsobené návštěvníky budou vymáhány obvyklými právními prostředky vyplývajícími z obecně závazných předpisů .

12. Areál zámku je monitorován kamerovým systémem .

 

Článek IV

Ochrana a bezpečnost kulturních památek, sbírek a návštěvníků

1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců pověřených správou a ostrahou zámku v zájmu jejich bezpečnosti a ochrany sbírek. Při neuposlechnutí  budou vykázáni bez náhrady vstupného a jejich povinností je prostory zámku neprodleně opustit. Kromě toho se vystavují nebezpečí postihu v souladu s obecně závaznými předpisy .

2. Osobám podnapilým je přístup do zámku zakázán.

3. Vstup   do   všech    prostor   zámku    není   povolen    návštěvníkům    v silně    znečištěném, nedostatečném a jinak nevhodném oděvu.

4. Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat movité a nemovité kulturní památky, instalované sbírky a areál zámku zvenčí i uvnitř, stejně tak i ostatní předměty a zařízení sloužící k provozu zámku .

5. Dále je v areálu zámku zakázáno:

a) Dotýkat se stěn, psát nebo malovat po zdech, či jinak je  poškozovat . Totéž platí i u dřevěného ostění uvnitř zámku nebo pískovcových sloupů i soch uvnitř i zvenčí zámku.

b) Dotýkat se vystavených  sbírkových  předmětů.

c)  Opouštět návštěvnický okruh a při výkladu se vzdalovat od průvodce a skupiny.

d) Rušit hlukem či nevhodným chováním výklad průvodce.

e) Jíst a pít v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou apod.

f)  Kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm a světlem.

g) Dotýkat se květinové a rostlinné výzdoby zámku nebo ji poškozovat.

h) Vjíždět  a  používat  pohyblivá  vozidla  –  kočárky, jízdní  kola,  kolečkové  brusle  apod., s výjimkou invalidních vozíků.

i)  Parkovat jízdními koly a motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory.

j)  Vodit  s sebou  do  interiéru  zámku  zvířata  s  výjimkou  asistenčních  nebo  vodicích  psů po předchoz ím projednání s oddělením  marketingu a školství Odboru rozvoje.

k) Jinak narušovat pořádek a klidný průběh návštěv .

I)  Fotografovat, filmovat  či  pořizovat  videozáznamy  v expozicích  zámku  v  rámci všech prohlídkových okruhů s výjimkou vyhrazených prostor pro konání svatebních obřadů .

m)  Nosit  a  brát  si  při  prohlídkách  dětské  sedačky, zavazadla,  fotoaparáty  a  kamery . Za deštivého  počasí jsou  návštěvníci povinni odložit  pláštěnky a deštníky v šatně zámku .

Úschova zavazadel je bezplatná .

 

Článek V

Závěrečná ustanovení

1. Záznamy, připomínky, stížnosti, pochvaly apod . mohou návštěvníci uplatnit v Návštěvní knize umístěné v místnosti pokladny hlavní budovy zámku. Kromě toho mají návštěvníci možnost obrátit se ústně, písemně nebo telefonicky na oddělení marketingu a školství  Odboru rozvoje .

Adresa : Statutární město Karviná, Odbor rozvoje, oddělení marketingu a školství Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

Tel. 596 387 356, 596 387 358 nebo 596 318 382 (pokladna)

2. Návštěvní řád schválený Radou města Karviné dne 20. března 2007 se ruší.

3. Tento Návštěvní řád byl schválen na 35. schůzi Rady města Karviné dne 17. dubna 2012, usnesením č . 1586 a nabývá účinnosti dnem 18. dubna 2012 .